1 Bệnh nhân có XƠ GAN?

2 Mức ALT của bệnh nhân?

3 Tải lượng vi rút của bệnh nhân?